ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ОТДЕЛА

Финансово-экономический отдел осуществляет следующие функций:

— обеспечивает проверку организаций по вопросам бухгалтерского учета, а также проверку финансовых учреждений подведомственных структур;
— экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности организаций по отчетности и бухгалтерской отчетности с целью раскрытия внутренних ресурсов и нематериальных затрат;
— своевременное представление бухгалтерских документов;
— своевременная уплата налогов;
— финансово-хозяйственный контроль Агентства ГА при ПРТ;
— в соответствии с бюджетной сметой, целевое расходование бюджетных средств;
— содействие созданию и функционированию финансового и промышленного секторов и транснациональных структур в области гражданской авиации;
— содействие в использовании финансовых, материальных и трудовых ресурсах для реализации межправительственных целей по развитию гражданской авиации;
— проведение исследований, объяснение причин и ограничений, которые предусмотрены для государственных служащих в Законе Республики Таджикистан «О противодействии коррупции» и «Кодексе поведения государственных служащих»;
— рассматривать заработную плату и гарантии государственных служащих и предлагать свои предложения;
— рассматривать администрирование физических и юридических лиц;
— обеспечивать выполнение вопросов, связанных с заключением трудового договора, определением государственной службы, трудового отпуска, заработной платы, социальной защиты и пенсии.
———————————————————————————————————————————————————
Низомномаи шуъбаи молия ва иќтисод

Агентии авиатсияи граждании назди Њукумати Љумњурии Тољикистон

1.МУЌАРРАРОТИ УМУМЇ

1.1. Низомномаи шўъбаи молия ва иќтисодї  (минбаъд низомномаи шўъба) дар асоси конститутсияи Љумњурии Тољикистон, Кодекси мењнати Љумњурии Тољикистон, Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон, ќонунњои Љумњурии Тољикистон «Дар бораи санадњои меъёрї њуќуќї», «Дар бораи хизмати давлатї», амру фармонњои Президенти Љумњурии Тољикистон, ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон, Низомномаи Агентии авиатсияи граждании назди Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 29 декабри соли 2018, № 596 ва дигар санадњои меъёрї њуќуќии Љумњурии Тољикитстон  тањия  гардида,    фаъолияти шуъбаро ба танзим медарорад.

1.2. Шуъбаи молия ва иќтисодї (минбаъд шуъба) воњиди сохтории Агентии авиатсияи граждании назди Њукумати Љумњурии Тољикистон (минбаъд Агентї) буда, дар фаъолияти  худ Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, Кодекси мењнати Љумњурии Тољикистон, Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон, ќонунњои Љумхурии Тољикистон «Дар бораи санадњои меъёрї њуќуќї», «Дар бораи хизмати давлатї» ва Низомномаи мазкурро ба асос ва роњбарї мегирад.

1.3. Фаъолияти шуъбаро Директори Агентии авиатсияи граждании назди Њукумати Љумњурии Тољикистон  роњбарї   менамоянд.

2.СОХТОР ВА ТАРТИБИ ТАШКИЛИ ШУЪБА

2.1. Мувофиќи љадвали корї дар сохтори шуъба чор нафар кормандон фаъолият менамоянд:

— сардори шуъба;

— сармутахассис;
— мутахассиси пешбар;

— мутахассис.

2.2. Шуъбаро сардори он роњбарї менамояд ва аз тарафи Директори Агентии авиатсияи граждании назди Њукумати Љумњурии Тољикистон ба вазифа таъин ва аз вазифа озод карда мешавад. Сардори шуъба аз рўи вазифањои ба зиммаи шуъба гузошташуда масъул мебошад.

2.3. Сармутахассис, мутахассиси пешбари, ва мутахассис сохтори шуъбаро ташкил мекунанд, ки тибќи санадњои меъёрї њуќуќии Љумњурии Тољикистон аз тарафи Директори Агентии авиатсияи граждании назди Њукумати Љумњурии ба вазифа таъин ва аз вазифа озод карда мешаванд.

2.4. Сардори шуъба тамоми фаъолияти кории шуъбаро роњбарї намуда, аз номи шуъба баромад менамояд.

3. ВАЗИФАЊО   ВА  ФУНКСИЯЊОИ  АСОСИИ ШУЪБА

3.1. Дар њамкорї бо Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумњурии Тољикистон ва Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон муайян намудани номгўи равия, ихтисос ва харљномањо барои тайёр намудани мутахассисони соњаи авиатсия дар давлатњои хориљї аз њисоби буљети давлатї.

3.2. Гузаронидани тафтиши муњосиботи ташкилот ва њисобдињи, инчунин тафтиши њуљати сохторњои тобеъи ташкилотро омода месозад.

3.3. Таъмин намудани њимояи манфиатњои Агентї дар ташкилотњо ва созмонњои байналмилалї.

3.4. Љамъбаст ва тањияи пешнињодњо љињати такмили ќонунгузорї дар соњаи авиатсия;

3.5. Барои баланд гардидани сањми Агентї дар арсаи байналмилалї мусоидат менамояд;

3.6. Фаъолияти хољагиву молиявии ташкилотро аз рўи маълумотњои њисоботњои муњосибавї ва њисоботдињї бо маќсади ошкор намудани захирањои дохилихољагї, пешгири кардани харољотњои ѓайриистењсолї тањлили иќтисодї менамояд.

3.7. Ариза ва шикоятњои шањрвандонро вобаста ба самти шуъба баррасї намуда, њалли сариваќтї ва беѓаразонаи масъалањои дар онљо зикргардидаро амалї менамояд.

3.8. Дар чорабинињо,  ќабулу маросимњои расмї ва таљлили љашнњои идонаи сафорат ва созмонњои байналмилалї тибќи супориши Директор намояндагїмекунад.

3.9. Дар доираи салоњияти шуъба барои бењбудии фаъолияти байналмилалии авиатсия ба роњбарияти Агентї пешнињод омода месозад.

4. ЊУЌУЌЊОИ ШУЪБА

4.1. Шуъба тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ва бо розигии Директор дар доираи вазифањои дар наздаш гузошташуда бо маќомотњои давлати кишварњои хориљї, созмонњои байналмилалии соњаи авиатсия њамкорї менамояд.

4.2. Барои муайян намудани самтњои асосии фаъолияти байналмиллалї дар соњаи авиатсия ва роњњои афзалиятноки њамкорињои дуљонибаву бисёрљониба мутахассисони соњибтаљриба ва коршиносони соњаро љалб менамояд.

4.3. Дар њамкорї бо шуъбањои дигари Агентї барои бењбудии фаъолияти байналмилалии авиатсия ба роњбарияти Агентї пешнињодњои мушаххас манзур менамояд.

4.4. Барои бењтар гардидани сифати њамкорињои байналмилалї дар соњаи авиатсия дар назди роњбарияти Агентї масъалагузорї мекунад.

5. МУЌАРРАРОТИ ХОТИМАВЇ

5.5. Низомномаи шуъба дар ду нусха тартиб дода шуда, нусхаи якум дар Шуъбаи кадрњо ва њуќуќ нигоњ дошта шуда,  нусхаи дуюми он аз тарафи Шуъбаи кадрњо ва њуќуќ ба сардори шуъба бо гирифтани имзо, сабти ному насаб ва гузоштани сана дар китоби баќайдгирї супорида  мешавад.

5.5. Њангоми ба таври љиддї таѓйир ёфтани азнавташкилдињии шуъба ё Агентї ва дигар њолатњое, ки боиси таѓйир ёфтани Низомномаи шуъба мегарданд, Низомнома аз нав тањия ва тасдиќ карда мешавад.